Skip to Main Content

April 1, 2023 izhiseg 10 agindaasonan da-aabajichigaadewan giigidonaaniwang giiwedinong Ontario (807 gaa-nitami-izhising). Gakina gaa-giigidowaad 807 miinawaa dash niizhwaaso agindaasonan oda-maagonaanaawaan besho izhi-giigidowaad. Gii-inaakonigewan igi CRTC gaa-ayaawaad gaa-naagajitoowaad giigidowin.

April 1, 2023 biinish May 31, 2023 izhiseg gainal gaagiigidong da-wiindamawaawag 10 agindaasonan ji-aabajitoowaad. May 31, 2023 maajiseg, igi gaa-aabajitoosigwaa 807 gaawiin odagashkitoosiinaawaa ji-giigidowaad.

Aaniin ge-izhi-ozhiitaayin ji-aabajitooyin 10 agindaasonan

Gakina oda-aabajitoonaawaa 807 nitam jibwaa-giigidowaad, ji-atoowaad ogiigidowiniwaang (gaa-dakonigaadegin gaye godak aabajichiganan) gaye gaa-aabajitoowaad endaawaad ji-ayaanigin 10 agindaasonan.

May 31, 2023 jibwaa-izhiseg da-aanjichigaadewan ini. Bizaanigo gi-daa-izhi-giigid omaa dial10.ca jigikendaman giiyaabi.

Giigidowin Maamawichigewin

Gaanada Akiing giigidowin maamawi izhichigewag ji-wiindamaagewaad ji-izhichigenaaniwang owe gii-aabadakin 10 agindaasonan gaye oshki agindaasonan ge-ani-aabjichigaadegin, gaawiin win eta 807. Omaa izhigiigidon dial10.ca wii-gikendaman giiyaabi.