Skip to Main Content

ᐏᒋᑲᑌ ᐅᐍ ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᑲᔭᐸᑎᓯᐘᐨ ᒪᒋᑭᑎᓇᓂᐘᐠ

ᓂᐦᑲᐱᓱᒼ 1, 2023 ᒪᑕᑭᓯᐨ, ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᑲᔭᐸᑎᓯᐘᐨ ᒪᒋᑭᑎᓇᓂᐘᐠ ᑕᒪᒋ ᐊᐸᑕᐣ ᐃᐍᑎ ᑭᐍᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ (807 ᓂᐡᑕᒼ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᑲᐃᔑᐊᐸᒋᐦᐊᑲᓄᐘᐨ ᐃᓀᑫ). ᐃᒪ ᐊᐏᔭᐠ ᑲᑲᐯᔑᐘᐨ ᐅᑲᔭᐸᒋᐦᐊᐘᐣ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐣ - ᓂᐡᑕᒼ ᓂᐦᓯᐣ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᑲᔭᐸᑎᓯᐘᐨ ᐁᑿ ᐃᐍ ᓂᔁᓱ ᒪᒋᑭᑐᐣ ᐊᑭᑕᓱᐣ - ᑲᑭᓇ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᐃᒪ ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᑲᐃᔑᑭᑎᓇᓂᐘᐠ᙮ ᑲᐏᒪᒋᐊᐸᑕᐠ ᐃᐍ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᐣ ᒪᒋᑭᑐᐃᐣ ᐃᐍ ᑲᐏᒋ ᐃᓯᓭᐠ ᐅᓀᐣᑕᒪᑫᐏᐣ ᐃᒪ ᐅᒋ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᓇᑐᑕᒧᐏᐣ-ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᐁᑿ ᒪᒋᑭᑐᓂᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᓇᐣ ᑲᔭᐱᑕᒧᐘᒋᐣ (CRTC)᙮

ᒣᑿᐨ ᓂᐦᑲᐱᓱᒼ1, 2023 ᐁᑿ ᒪᐠᐱᓱᒼ 31, 2023, ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᒪᒋᑭᑐᐏᓇᐣ ᑲᑭ ᐊᐸᒋᐦᐊᐘᐨ ᓂᔁᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐣ ᐁᐦᑕ ᑕᐏᑕᒷᑲᓄᐘᐠ ᐱᑌᐍᐡᒋᑲᓂᐠ ᒋᑲᓄᑫᒪᑲᓄᐘᐨ ᐊᐏᔭᐠ ᑲᒪᒋᑭᑎᐘᐨ ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᑲᐃᔑᑭᑎᐘᐨ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐣ ᒋᔭᐸᒋᑐᐘᐨ᙮ ᒪᑯᐱᓱᒼ 31, 2023 ᑕᒪᒋᓭ ᐃᐍ, ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᑲᐃᔑᑭᑎᓇᓂᐘᐠ ᐁᑲ ᑲᔭᔑᒋᐊᐸᒋᐦᐊᑲᓄᐘᐨ ᓂᐡᑕᒼ ᓂᐦᓯᐣ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᑲᐏᐣ ᑕᑭᓇᐸᐯᑫᓇᑲᓄᓯᐘᐠ ᑲᐃᔑᑭᑎᐘᐨ᙮

ᐊᐣ ᑫᐏᒋ ᑿᔭᒋᓇᓂᐘᐠ ᐃᐍ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᐊᐸᒋᐦᐊᑲᓄᐘᐨ ᒪᒋᑭᑎᓇᓂᐘᐠ

ᑲᑲᐯᔑᐘᐨ ᐃᒪ ᐊᐏᔭᐠ ᐅᑲᔭᔑᑎᓇᓇᐘᐣ ᓂᐡᑕᒼ ᓂᐦᓯᐣ ᐊᑭᑕᓱᓇᐣ ᐃᒪ ᐃᔑᐘᐍᓇᐦᑐᐘᒋᐣ ᑲᑭᓇ ᑲᐃᔑᑲᑭᑎᐘᐨ ᐊᐦᑯ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᑲᔭᐸᒋᑐᐘᒋᐣ (ᐃᑵᓂᐘᐣ ᑲᔦ ᒪᒋᑭᑐᓇᐣ, ᑲᑭᐍᑲᓄᒋᑫᓭᑭᐣ ᐱᑌᐍᐡᒋᑲᓇᐣ, ᒪᒪᑕᐘᐱᑯᐣ ᐁᑿ ᑲᐏᒋᐱᒪᒋᐦᐅᓇᓂᐘᐠ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ) ᐁᑿ ᒋᑫᒋᓇᑐᐘᐨ ᓇᑕᒪᑫᐘᐱᑯᐣ ᐁᓇᐱᓭᑭᐣ ᐃᒪ ᑫᐃᔑᐊᓄᐦᑭᓭᑭᐣ ᑲᔦ ᐃᐍ ᐅᒋ ᑕᔑᑫᐏᓂᐠ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᐊᐸᑎᓯᐘᐨ᙮

ᑲᑭᓇ ᒪᒥᓄᓂᑫᐏᓇᐣ ᒋᑭᐡᒋᑲᑌᑭᐣ ᒷᔦ ᒪᑯᐱᓱᒼ 31, 2023. ᓇᑭᐏᑕᒪᑫᐏᓇᐣ ᑕᑿᓄᐣ ᐃᒪ ᒪᒋᑭᑐᓂᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓇᐣ ᒪᒪᐏᐡᑲᐏᐣ ᒪᒪᑕᐘᐱᑯᐠ ᐃᒪ dial10.ca

ᒪᒋᑭᑐᓂᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓇᐣ ᒪᒪᐏᐡᑲᐏᐣ

ᑲᓇᑕ ᒪᐘᐨ ᑭᒋᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓂᐠ ᐱᒧᒋᑫᐏᐣ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᐅᑿᔭᑎᓇᒪᑫᐠ ᑭᒪᒪᐏᐡᑲᐘᐠ ᐁᑭᐘᐍᓇᐦᑐᐘᐨ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓂᐠ ᐱᒧᒋᑫᐏᐣ ᐘᐏᑕᒪᑫᐏᓇᐣ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᐏᔭᐣ ᐃᐍᓂ ᐅᒋ ᑲᐏᒪᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᑕᓱ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᒋᔭᐸᑎᓯᐘᐨ ᒪᒋᑭᑎᓇᓂᐘᐠ ᐁᑿ ᐅᐡᑭ ᓂᐡᑕᒼ ᓂᐦᓯᐣ ᐊᑭᑕᓱᓇᐠ ᒋᐘᐍᓇᐦᓴᑲᓄᐘᐨ ᐊᑎᐟ ᐃᓀᑫᐦᐃ ᑲᐃᔑᑲᑭᑎᓇᓂᐘᐠ᙮ ᑭᔭᐱᐨ ᑫᑯᐣ ᐏᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐃᒪ ᐃᓇᐱᐣ ᒪᒪᑕᐘᐱᑯᐠ dial10.ca